Pozvánky - přílohy

Příloha pozvánkyplakát volejbal 8.9.2018.docx

---------------------------------------------------------------------------------
Údaje a sdělení obsažené v tomto e-mailu, včetně příloh a připojených zpráv, jsou důvěrné a jsou poskytovány výlučně jeho adresátovi a k účelům, k nimž je zjevně tento e-mail určen.
Není-li v tomto e-mailu výslovně uvedeno jinak, není návrhem na uzavření smlouvy, přijetím nabídky ani jiným právním jednáním vyvolávajícím jakékoliv právní následky; práva a povinnosti spojené s důvěrným obsahem tohoto e-mailu tím nejsou dotčeny.

Data and information contained in this e-mail, including attachments and forwarded messages, are confidential and they are provided exclusively to its recipient and for purposes which this email is evidently intended to.
Unless explicitly stated otherwise in this e-mail, it is neither a proposal for a contract, acceptance of an order nor any other legal behaviour causing any legal consequences; rights and obligations related to confidential contents of this e-mail remain thereby unaffected.