skupina

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY / MORAVIA STEEL

TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.   |   MORAVIA STEEL a.s.   |   Slévárny Třinec, a.s.   |   ENERGETIKA TŘINEC, a.s.

Username / Uživatelské jméno
Password / Heslo

 
Faktury dodavatele
Za účelem zjednodušení administrativního postupu při doručování daňových dokladů společnostem skupiny Třinecké železárny/Moravia Steel, je možno prostřednictvím této internetové aplikace obchodního portálu doručit daňové doklady, umožňující jejich předávání v elektronické podobě („elektronické faktury“), vše za podmínek odsouhlasených dohodou mezi oběma zúčastněnými stranami a v souladu s ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Suppliers invoices
In order to simplify the administrative procedure of delivering tax documents to companies of the Třinecké železárny/Moravia Steel Group, tax documents are located at this Internet application of the sales portal, which enables their delivery in the electronic form (“electronic invoices”), all under the terms and conditions approved under the agreement between both the participating parties and in accordance with provisions of Section 26(3) of the Value Added Tax Act, No. 235/2004 Coll.
Lieferantenrechnungen
Zwecks Vereinfachung des verwaltungstechnischen Vorgangs bei der Zustellung der Steuerbelege an die Gesellschaften der Unternehmensgruppe Třinecké železárny/Moravia Steel ist es möglich, die Steuerbelege mittels dieses Internetbenutzerprogramms des Handelsportals zuzustellen und diese in elektronischer Form (als “elektronische Rechnungen“) zu übermitteln, wobei dies unter den durch beide beteiligten Parteien einvernehmlich abgestimmten Bedingungen und im Einklang mit den Bestimmungen des § 26 Absatz 3 des Mehrwertsteuergesetzes Nr. 235/2004 Slg. erfolgt.
© IF-Informatika, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.