Ocena zadowolenia klientów

Poziom zadowolenia dostarczanych produktów

Następująca tabela zawiera dziesięć charakterystyk dostawcy ŽDB Drátovna a.s. Każdą charakterystykę ocenia się samodzielnie za okres poprzedniego roku. Najlepszą oceną poszczególnej charakterystyki producenta jest 5 punktów, najgorszą jest 1 punkt. Wraz z Państwa oceną naszej produkcji i usług prosimy o taką samą ocenę innego aktualnego dostawcy według takiej samej tabeli.
Skala ocen: 5 – bardzo zadowolony 4 – zadowolony 3 – zadowolony z zastrzeżeniem (można pocać powód) 2 – raczej niezadowolony 1 – bardzo niezadowolony

Ocena naszej produkcji: ŽDB Drátovna a.s.Ocena innego aktualnego dostawcy (anonimowo)
1. Jakość wyrobu
2. Poziom realizacji dostawy (kompletność, dotrzymana ilość, sposób pakowania)
3. Dotrzymanie terminu dostawy
4. Poziom asortymentu, parametrów technicznych i innych właściwości użytkowych w porównaniu z oczekiwanymi trendami w branży
5. Warunki płatności
6. Cena wyrobu w porównaniu z cenami rynkowymi
7. Elastyczność (szybkość i elastyczność reakcji producenta na uwagi i wymagania klienta)
8.Dokumentacja wyrobów (kompletność, udokumentowane certyfikaty i atesty)
9. Elastyczność i szybkość reakcji w ramach rozpatrywania uwag
10. Ogólne postrzeganie producenta
Producent oferuje klientowi możliwość podania w komentarzu swoich uwag i propozycji poprawy. W razie oceny którejś z charakterystyk 1 punktem prosimy o podanie powodów.
Oceniany wyrób


jego udział w całkowitej wartości odpowiadającego kupowanego towaru
Oceny dokonał


Nakoniec prosimy o wpisanie podstawowych danych o osobie wypełniającej formularz i dane firmy:


Nazwisko, tytuł:


Funkcja:


Telefon:


Fax:


E-mail:Nazwa firmy:


Adres firmy:


Telefon:


Fax:


E-mail:Dziękujemy Państwu za poświecenie czasu na wypełnienie naszego kwestionariusza..
Wypełniony kwestionariusz będzie stanowić tajemnicę handlową.


Kod weryfikacyjny:
(c) MORAVIA STEEL a.s., TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.