Zlepšovatelství v TŽ

Vítejte na stránkách zlepšovatelství v Třineckých železárnách, a.s.

Zlepšovatelství v Třineckých železárnách, a.s. má dlouholetou tradici již od roku 1945 a my věříme, že díky Vám bude mít i dlouhou budoucnost.

Třinecké železárny nabízí každému zaměstnanci skupiny TŽ/MS, bývalým zaměstnancům nebo všem osobám spolupracujícím s Třineckými železárnami možnost jednoduchého elektronického podání individuálního nebo kolektivního zlepšovacího návrhu. Podání v papírové podobě není po předchozí domluvě vyloučeno, Třinecké železárny však očekávají především elektronická podání přes tuto webovou stránku nebo přes vnitropodnikový informační systém Lotus Notes.

Každý, kdo má zájem přihlásit nový zlepšovací návrh nebo nahlédnout do elektronické databáze vlastních a všech ostatních již dříve podaných zlepšovacích návrhů za účelem sledování stavu řízení nebo hledání inspirace pro vlastní podání se musí přihlásit. Pro první vstup je nutné se zaregistrovat, a to tak že zadáte své osobní číslo, datum narození, emailovou adresu a zvolíte pětimístný kontrolní kód. Ten si zapamatujte pro další přihlášení.

V případě, že jste osoba bez přiděleného osobního čísla ve skupině TŽ/MS, oznamte nejdříve svůj záměr na email: bohdan.suchanek@trz.cz a pokračujte až Vám bude zvláštní osobní číslo uděleno. V následujících přihlášeních již stačí uvést jen osobní číslo a zvolený kontrolní kód.

Podrobný manuál k webové aplikaci najdete   ZDE  

Pokud kontrolní kód zapomenete nebo si přejete změnit Vaši kontaktní emailovou adresu, máte možnost o tyto změny požádat v pracovní dny od 6:00 do 14:00 na tel. č. 558 532 997, 558 532 290 nebo mimo uvedenou dobu emailem na adrese: bohdan.suchanek@trz.cz nebo maryla.carrara@trz.cz Na uvedených kontaktních místech můžete rovněž podat informaci o jiných problémech s přihlašováním či vyhledáváním zlepšovacích podnětů, uvést vlastní poznámky k celému systému nebo se odvolat k obdrženým rozhodnutím.

Veškeré informace o zlepšovatelství, jako definice, řízení, odměňování, pravomoci a odpovědnosti apod., naleznete v TOP TŽ – 39/01 „Řízení vynálezectví a zlepšovatelství“. Tento pokyn je dostupný ve vnitropodnikové síti Lotus Notes.

PŘIHLAŠOVACÍ ÚDAJE

E-mailová adresa je evidována v databázi zlepšovatelů pro účel vzájemné komunikace mezi společností Třinecké železárny, a.s. a zlepšovatelem, a to po dobu platnosti Vaší nabídky.
Emailová adresa a datum narození jsou povinná pole pouze při prvním přihlášení (registraci).

REGISTROVATINFORMÁTOR O ZLEPŠOVATELSTVÍ V TŽ

 • Nejčastější dotazy ohledně přihlašování zlepšovacích návrhů
 • 1. Kdo může zlepšovat v TŽ, a.s.?
  Zlepšovatelství v TŽ, a.s. je určeno všem jeho zaměstnancům, popřípadě i zaměstnancům dceřiných společností a agenturním zaměstnancům, pokud se návrh na zlepšení bude týkat oboru práce nebo činností v TŽ, a.s.
  V případě cizích osob bez přiděleného osobního čísla ve skupině TŽ-MS však nejdříve musíte zažádat o přidělení tohoto čísla prostřednictvím emailu zlepsovaky@trz.cz a pokračovat v přihlášení až Vám bude zvláštní osobní číslo uděleno.
  2. Kde všude můžu podat zlepšovák?
  Všechny své nápady na zlepšení můžete podat v TŽ, a.s. pouze elektronicky, a to dvěma způsoby:
  - kdykoliv tady na webových stránkách po vyplnění požadovaných přihlašovacích údajů nebo
  - v práci, pokud máte přístup do Lotus Notes v aplikaci „ZLEPŠOVACÍ NÁVRHY“, kterou najdete v „Seznamu aplikací“.
  3. Jak nastavit svůj kontrolní kód pro přihlášení?
  Kontrolní kód je vyžadovaný při prvním přihlášení přes webové stránky www.trz.cz do „Zlepšovacích návrhů“. A to ať už zde chcete přihlásit své řešení nebo se podívat na stav řízení Vašeho zlepšení nebo se chcete jen inspirovat v databázi nedávno přijatých zlepšovacích návrhů.
  Kontrolní kód musí mít minimálně pět znaků, a to libovolnou kombinaci číslic, písmen abecedy (velká/malá) nebo speciálních znaků (např.: ,.?!)
  Tento kontrolní kód si prosím ZAPAMATUJTE, budete ho potřebovat při dalším přihlášení.
  4. Co když zapomenu svůj kontrolní kód pro přihlášení?
  Pokud zapomenete svůj kontrolní kód pro přihlášení, pak je nejjednodušší způsob zavolat v pracovní dny vždy od 6.00-14.00 hod. na telefonní číslo 32997 nebo 32290, kde Vám po ověření Vaši totožnosti kontrolní kód řekneme nebo smažeme a budete si moci zvolit kód nový. Alternativou je se obrátit se žádostí o smazání kódu na emaily bohdan.suchanek@trz.cz nebo maryla.carrara@trz.cz.
  5. O jaké nápady má TŽ, a.s. zájem?
  Navrhované řešení by mělo spadat do jedné z těchto definic:
  • Zlepšovací návrh
  • – za ZN se pokládá technická, výrobková, výrobní nebo provozní inovace, jakož i řešení problémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a životního prostředí TŽ, s nímž má zlepšovatel právo nakládat (k němuž má dispoziční právo). Podle této definice není zlepšovacím návrhem pouhé upozornění na závady, na nehospodárnost, na porušování platného předpisu nebo upozornění na chyby způsobené zřejmou nedbalostí, pouhé doporučení k převzetí řešení z odborné literatury, praxe třetích osob, jakož i převzetí technického řešení z již zavedeného řešení v TŽ, bez jeho inovace nebo tvůrčího vyřešení způsobu jeho nového využití v podmínkách TŽ, nákup levnějšího či spolehlivějšího náhradního dílu, nákup nebo vytvoření PC software, kterým se pouze převádí aktuální agenda, systém, proces či řízení výrobní technologie do elektronické podoby bez přímého důsledku na zlepšení či pokrok v technické stránce a týká se jen úspory pracovního času zaměstnance zodpovědného za vedení agendy, systému, procesu či řízení technologií (Neplatí pro úsporu lidských zdrojů). U NZN s mimoekonomickými přínosy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví se nejedná o ZN v případě pouhého upozornění na bezpečnostní závadu, která vychází z již jednou zavedených nebo obecně platných předpisů a pravidel bezpečného chování na pracovišti v areálu TŽ, rozšíření dříve přijatého pravidla (další tabulky, častější kontroly...), pouhé výchovné opatření (školení) a udělení sankcí, bez myšlenky technického charakteru.
  • Malý zlepšovací návrh
  • – hodnotu řešení jde stanovit pouze odborným odhadem, a to do maximální výše 10.000, - Kč. Odměna za takové řešení je polovina ze stanovené hodnoty (tj. max. 5.000, - Kč).
  • Drobné zdokonalení
  • – malý význam řešení s nekvantifikovatelným prospěchem. Toto řešení je možné zrealizovat ihned v rámci běžných provozních nákladů.
  Podat návrh na jedno zlepšení může spolu i několik zaměstnanců-zlepšovatelů. Případná odměna bude rozdělena dle procentního podílu, který si určili při podání řešení.
  6. Jak mám poznat, jakou má můj nápad zlepšovatelskou úroveň?
  Všechny nápady na zlepšení se podávají na jednotném formuláři (ať už v aplikaci Lotus Notes „Zlepšovací návrhy“ nebo přes webové stránky www.trz.cz). V TŽ, a.s. máme tento formulář jednotně nazvaný „Nabídka zlepšovacího návrhu“ (zkratka NZN). Po zaslání k vyřízení Vašeho řešení (ať už přímo na provoz nebo na oddělení Správy průmyslového vlastnictví
  Z tohoto důvodu není třeba, aby úroveň řešení určovali přímo zlepšovatelé. To provádí tým odborníků na jednotlivých provozech a Vy se o tomto rozhodnutí dozvíte emailem, který uvedete při podání nabídky zlepšovacího návrhu.
  7. Jak se dozvím o tom, zda řešení bylo přijato?
  O tom, zda byla Vaše nabídka zlepšovacího návrhu přijata nebo zamítnutá Vás budeme informovat prostřednictvím emailu, který uvedete v návrhu řešení. Pokud se na řešení podílí více zlepšovatelů, pak emaily budou zaslány všem, kteří uvedou svůj email.
  V případě přijetí Vašeho řešení Vás prostřednictvím emailu budeme informovat i o všech dalších fázích řízení, takže budete mít přehled, co se s Vašim řešením děje.
  8. Kdo rozhoduje o přijetí řešení?
  O všech řešeních podaných v TŽ, a.s. jako nabídka zlepšovacího návrhu rozhodují odborné týmy přímo na jednotlivých provozech, kterého se dané řešení týká oborem práce nebo činností. Jedná se o techniky a technology jednotlivých provozů případně odborných útvarů, ale také je každé řešení prozkoumáno z hlediska bezpečnosti práce příslušným bezpečnostním technikem.
  Tento odborný tým rozhoduje jak o samotném přijetí nebo zamítnutí řešení, a v případě přijetí pak následně o zlepšovatelské úrovni řešení (zlepšovací návrh nebo drobné zdokonalení) a u zlepšovacích návrhů následně i o druhu smlouvy o přijetí, od které je následně odvozená také hodnota řešení, ze které se počítá odměna zlepšovateli.
  9. Jakou odměnu za moje řešení dostanu?
  Pokud bude Vaše řešení přijato, čeká Vás odměna dle předem stanovených kritérií, odvozená od hodnoty řešení:
  • Drobné zdokonalení
  • – odměna 600,- Kč s možností výplaty poukázkou v hotovosti.
  • Zlepšovací návrh
  – 600,- Kč ihned po rozhodnutí o přijetí s možností výplaty poukázkou v hotovosti, a především odměna dle hodnoty řešení do výplaty. U tzv. malého zlepšovacího návrhu je odměna maximálně 5.000, - Kč, u zlepšovacích návrhů s vyšší hodnotou řešení se odměna řídí sazebníkem odměn uvedeným v Příloze č. 3 TOP TŽ 39/01.
  10. Co je to hodnota navrhovaného řešení?
  Hodnota navrhovaného řešení se týká jenom zlepšovacích návrhů a jedná se o výši reálně dosažitelného prospěchu nebo úspory podniku posouzené týmem odporníků na jednotlivých provozech.
  11. Kde se můžu obrátit se žádostí o pomoc?
  Pokud potřebujete s něčím poradit nebo se jenom na něco zeptat, tak nás neváhejte kontaktovat, a to buď telefonicky na číslech 32997 nebo 32290, popřípadě na emailech bohdan.suchanek@trz.cz nebo maryla.carrara@trz.cz.
  12. Co by měla obsahovat nabídka zlepšovacího návrhu?
  Nabídka zlepšovacího návrhu by měla kromě názvu obsahovat popis stávajícího stavu a pak zejména podrobný popis nového návrhu řešení se zdůrazněním výhod oproti dosavadnímu stavu. Pro větší názornost je žádoucí připojit fotku nebo náčrt navrhovaného řešení a vložit ho do přílohy.
  Doporučované přípony pro přílohy jsou – jpg, png, docx, xlsx, pdf. Maximální velikost přílohy je z kapacitních důvodů omezená u jpg a png na 0,5 MB, u ostatních souborů na 8 MB.
  13. Co s tím, pokud mi počítač hlásí, že moje příloha je příliš velká?
  Obecně, máte-li jakýkoliv problém, neváhejte nás kontaktovat ať už emailem nebo telefonicky a my se pokusíme spolu s Vámi problém vyřešit. Kontakt na nás naleznete na webových stránkách.
 • Aktuální soutěže pro zlepšovatele
 • Napsali o nás
 • UŽITEČNÉ ODKAZY

 • Webová stránka ČHS
 • Úřad průmyslového vlastnictví
 • KONTAKTY

  Správa průmyslového vlastnictví: